Statsbudgeten 2013

Ekonomistyrningsverket överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen. Underlaget innehåller bland annat utfallet för statens budget.

Nedan visas sammanställningar över statens inkomster respektive utgifter 2013. Syftet är främst att illustrera posternas relativa storlek.

Utgifter

Utgifterna är indelade i 27 utgiftsområden som visas med proportionerlig storlek i grafiken nedan. Klicka på ett utgiftsområde för att se posterna, s.k. anslag, som ingår. Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr).

  1. Därutöver ingår även posterna Förändring av anslagsbehållningar, Riksgäldskontorets nettoutlåning och Kassamässig korrigering på budgetens utgiftssida. Dessa poster är exkluderade i grafiken nedan och uppgick till 94 020 miljoner kronor. Ekonomistyrningsverket, 2014, s. 38–39

Inkomster

Inkomsterna är liksom utgifterna indelade i grupper som visas med proportionerlig storlek i grafiken nedan. Klicka på en inkomstgrupp för att se posterna, s.k. inkomsttitlar, som ingår. Alla belopp anges i miljoner kronor (mnkr).

Notera att det förekommer avdragsposter som redovisas med negativt belopp vilket gör att procentsatserna ibland är negativa eller överstiger 100%. Grupper med negativt netto visas separat i blå nyans under den streckade linjen.

  1. En av grupperna är för liten för att kunna visas, Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto (−3 mnkr).

Källa