Partisympatier

Om opinionen inför valet, majoriteter efter valet och synen på näst bästa parti.

Opinionen

Opinionsundersökningar är alltid behäftade med betydande osäkerhet. Figur 1 nedan är en simulering av väljarnas parti­sympatier inför riksdags­valet som anammar osäkerheten och genererar sannolika1 opinions­lägen inom fel­marginalen för de senaste mätningarna från Demoskop, Ipsos, Novus och Sifo.

Figur 1. Simulering av väljarnas parti­sympatier inför riksdagsvalet.

Väljarkåren representeras av totalt 100 prickar som motsvarar 1% vardera2. Notera att gruppen Inget — som består av osäkra, hemlighets­fulla och blank­röstande väljare — är inkluderad vilket gör partiernas procent­tal lägre. Opinions­mätningar presenteras normalt i termer av valresultat och utelämnar därför denna förhållandevis stora grupp. I figur­texten finns möjlighet att visa partiernas procent­tal på samma sätt.

Rörelserna mellan grupper är spekulativ och baseras på SCB:s mätning Näst bästa parti. Varje gång prickar omfördelas väljs en kombination av förflyttningar som samman­taget är mest sannolik utifrån varje grupps preferenser för näst bästa parti3.

Omtyckta majoriteter

Den nationella SOM-undersökningen mäter varje höst hur mycket väljarna gillar och ogillar alla partier. Resultaten för 20214 tillsammans med aktuella opinions­mätningar låter oss spekulera kring vad väljarna tycker om olika regerings­underlag.

Om mandaten som ingår i regerings­underlaget värderas positivt eller negativt i proportion till hur mycket partiet gillas respektive ogillas av varje väljargrupp, och mandaten som står utanför värderas på omvänt sätt — negativt om gillas och positivt om ogillas — får vi ett rimligt mått på nöjdhet5.

Figur 2 nedan simulerar mandat­fördelningar6 utifrån opinions­läget och uppskattar hur nöjda väljarna är med valt regerings­underlag enligt ovan mått, samt utsikterna för att denna koalition vinner majoritet i Riksdagen.

Figur 2. Spekulativ simulering av väljarnas syn på olika regerings­underlag. Klicka eller dra över parti­loggorna för att ändra vilka partier som ingår.

Näst bästa parti

Som en del av Partisympati­undersökningen mäter SCB även vilket parti väljarna tycker är näst bästa parti. Figur 3 nedan illustrerar hur synen på näst bästa parti har utvecklats det senaste decenniet för respektive bästa parti.

Figur 3. Synen på näst bästa parti bland sympatisörer över tid. Bandens höjd representerar andelen som tycker respektive parti är näst bäst vid varje mätning. Använd knapparna för att byta bästa parti.

Vi kan till exempel se hur Social­demokraternas och Center­partiets väljare närmat sig varandra, hur Moderaternas och Krist­demokraternas svängt bort från Liberalerna, som obesvarat rört sig vänster ut; hur Sverige­demokraternas väljare välkomnats i sin rörelse höger ut, eller hur de flesta har övergett Miljöpartiet.

Om istället sympatierna för näst bästa parti placeras sida vid sida framgår hur dessa skiljer sig mellan väljar­grupperna i samma mätning.

Figur 4. Synen på näst bästa parti per mätning. Varje stapel utgör en väljargrupp. Klicka på blocken för att fokusera på ett näst bästa parti. Dra på tidslinjen för att välja en annan mätning.